Greenhouses logo

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Preambule

1.1. De onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel alle rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de tussen hen ontstane contractuele relatie vast te leggen. De overeenkomst wordt geacht te bestaan en bindend te zijn zodra de reservering door de klant is aanvaard (d.w.z. elke natuurlijke persoon, al dan niet consument, die al dan niet de reservering heeft gemaakt maar aan het evenement deelneemt, hierna de “klant” genoemd). Zij maken integraal deel uit van elk aanbod (ongeacht de drager) van reservering door het bedrijf (nl. ID EVENT S.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1330 Rixensart, avenue John Kennedy, 23C, ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0896.615.639, hierna genoemd het “Bedrijf”). Aldus wordt de Klant, door eenvoudigweg te reserveren, geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden van de site en het Privacybeleid, overeenkomstig artikel 9 hiervan).

1.2. De locatie wordt in deze voorwaarden gedefinieerd als de locatie van het evenement (en hierna de “Locatie” genoemd). Dieren hebben geen toegang, met uitzondering van geleidehonden, hetgeen de Cliënt erkent en aanvaardt.

2. Aanbiedingen en reserveringen

2.1. De Vennootschap biedt de Cliënten verschillende tafels aan, elk met maximaal 6 zitplaatsen. Elk van de tafels wordt onder een kas geplaatst, maar het is niet mogelijk meerdere tafels onder dezelfde kas te combineren.

2.2. Reserveringsaanvragen kunnen alleen via de website www.greenhouses-byidevent.be worden gedaan en voor maximaal 6 plaatsen per gereserveerde tafel.

2.3. De reserveringsaanvraag kan pas als definitief worden beschouwd nadat de Vennootschap de Klant een aanvaarding heeft gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres en de betaling van de prijs overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

2.4. De aanvaarding van een boeking door het Bedrijf is louter discretionair en is in elk geval afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen.

2.5. In geval van een fout in de reservering is de Klant verplicht de Vennootschap onmiddellijk na ontvangst van de reserveringsbevestiging op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Vennootschap mogelijk niet in staat zal zijn de reservering te wijzigen.

2.6. De Klant die de reserveringsaanvraag zowel namens zichzelf als namens een of meer andere personen indient, is verantwoordelijk voor de betaling van de volledige prijs van de reservering en voor de nakoming van alle verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien.

2.7. Eventuele voedselallergieën of -intoleranties moeten tegelijk met de boekingsaanvraag aan het Bedrijf worden gemeld.

3. PrijsDe prijs wordt meegedeeld bij de publicatie van het reserveringsaanbod en omvat alleen het menu zelf, d.w.z. het voorgerecht, het voorgerecht, het hoofdgerecht, het nagerecht en de koffie. De prijs van alle dranken (zoals aperitieven, wijnen, sterke dranken, frisdranken, water, enz.) die tijdens het evenement worden besteld, is niet in de prijs inbegrepen en moeten op de dag van het evenement worden betaald.

4. BetalingsvoorwaardenDe prijs is door de klant te betalen op het moment van de boeking. Betaling dient te geschieden via de website. Anders kan de boeking niet worden aanvaard. De Vennootschap kan de Klant de beschikbaarheid van een plaats niet garanderen indien de betaling niet onmiddellijk na de reserveringsaanvraag door de Vennootschap wordt ontvangen.
De prijs van de tijdens het evenement bestelde drankjes dient ter plaatse te worden betaald.

5. Annuleringen en wijzigingen

5.1. Elk verzoek tot wijziging van een reservering (of het nu gaat om het aantal gereserveerde plaatsen of om een verzoek tot wijziging van de datum) moet ten minste 48 uur voor de datum van het evenement aan de Onderneming worden gericht.
In geval van een verzoek tot wijziging van een reservering, kan deze door de Maatschappij alleen worden aanvaard voor de nog beschikbare plaatsen op de latere data.
In geval van annulering van de reservering door de Klant minder dan 7 dagen voor de datum van het evenement, kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs. De Klant zal de door de Vennootschap betaalde prijs terugbetaald krijgen indien de reservering meer dan 7 dagen voor de datum van het evenement wordt geannuleerd.

5.2 In geval van annulering van de boeking door de Onderneming, zoals weersomstandigheden of de staat van de geboekte kas, zullen nieuwe data aan de Klant worden aangeboden en zal de betaalde prijs worden toegewezen aan de nieuwe boeking die tussen de partijen is overeengekomen.
De Maatschappij is gerechtigd het evenement uiterlijk één uur voor de geplande aankomsttijd af te gelasten indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, en met name gelet op de weersomstandigheden. In dat geval zal het door de Klant betaalde bedrag het voorwerp uitmaken van een tegoedbon die kan worden gebruikt voor een toekomstige datum of evenement.

6. KlachtenElke klacht moet binnen 8 dagen na de gebeurtenis die de klacht rechtvaardigt, schriftelijk worden ingediend bij